Sondaj

Care este pt. dvs. cea mai importanta piedica in vederea inceperii unei afaceri?
 levier.ro
Proiect Investiții PDF Imprimare Email

 

  • Detalii privind metodologia de elaborare a previziunii financiare pot fi accesate folosind următorul link (cu Internet Explorer):

Proiecția situațiilor financiare.

 

Structura proiectului de investiții pregătit pentru examenul de la programul AOA: 
1. Prezentarea firmei 

- domeniu de activitate;

- localizare;

- obiective în materie de cifră de afaceri, profit, piață deservită, etc.
2. Descrierea investitiei 
- prezentarea obiectivelor urmarite prin realizarea investitiei

- descrierea ciclului de exploatare avut în vedere (prezentarea fiecărei operațiuni, cu detalierea resurselor care se consumă);
- descrierea componentelor investitiei (capacități de producție, caracteristici tehnice necesare)

- evaluarea fiecărei compenente investiționale (anexare oferte de la furnizori) și constituirea unui buget investițional;
- reflectarea costurilor investitionale sub forma de deviz general elaborat cf. HG 28 / 2008 
- grafic de implementare a investitiei 
- surse de finantare utilizate pentru realizarea investitiei 
3. Analiza pieței 
- localizarea geografică a pieței;

- caracteristicile clienților;

- strategia de marketing (preț, produs, promovare, distribuție).
4. Proiectii financiare 
- prezentarea ipotezelor planificarii financiare

- previziunea veniturilor;

- previziunea cheltuielilor;

- bilanț previzionat;

- cont de profit și pierdere previzionat;

- tablou al fluxurilor de numerar operaționale previzionat.

Previziunile financiare vor acoperi primii 5 ani de exploatare a investiției. 
5. Analiza fezabilității financiare a investiției 
- VAN 
- RIR 
- IP 
- Raport incasari / plati 
- Perioada de recuperare 
- Analiza de senzitivitate. 

6. Analiza riscurilor

- identificarea principalilor factori de risc și descrierea condițiilor în care aceștia se manifestă, respectiv a modului în care își transmit influența asupra indicatorilor de fezabilitate financiară; accentul este pus pe factorii care induc o senzitivitate ridicată a indicatorilor de fezabilitate financiară;

- măsuri de evitare a manifestării factorilor de risc; măsuri de corecție în cazul acțiunii factorilor de risc.

Proiectul se elaborează individual. Investiția va fi realizată de o întreprindere nou-înființată, care nu va derula altă activitate operațională decât cea care presupune exploatarea investiției. Anul de implementare a investiției va fi 2015. Perioada de previziune explicită a exploatării investiției: 2016 - 2020. În structura surselor de finanțare folosite pentru finanțarea investiției vor fi incluse cel puțin următoarele: capital propriu, fonduri nerambursabile, credit bancar pe 5 ani.

 
Previziune - proiect investitii PDF Imprimare Email

 

Structura proiectului de elaborat la disciplina "Finantarea si eficienta investitiilor" (master AOA) poate fi gasita in sectiunea "Forum". Asa cum am discutat, voi incerca sa va elaborez o sinteza cu privire la modul de realizarea a previziunilor. 

Avand in vedere ca firma pe care o veti folosi in proiect desfasoara activitate de exploatare in momentul inceperii implementarii investitiei, previziunea ar trebui sa cuprinda 2 scenarii:

 - unul care simuleaza continuarea activitatii actuale (fara realizarea investitiei);

- unul care estimeaza activitatea globala a intreprinderii in conditiile realizarii investitiei (prin exploatarea activelor existente in prezent si a activelor achizitionate prin investitie).

Previziunile in fiecare dintre cele 2 scenarii vor fi sintetizate sub forma urmatoarelor documente:

- bilant contabil;

- cont de profit si pierdere;

- tablou de fluxuri de numerar;

Formatele acestor documente le puteti gasi in fisierul atasat mai jos.

In ambele scenarii, previziunea se va realiza pentru perioada de implementare a investitiei si pentru primii 5 ani de exploatare a investitiei. Desigur, in scenariul "fara investitie" nu vor fi realizate investitii in primul an de previziune (anul de implementare a investitiei in scenariul "cu investitie"), respectiv in urmatorii 5 ani exploatarea va fi realizata cu ajutorul activelor imobilizate deja existente. 

Fisierul xls in care s-a lucrat pe parcursul semestrului poate fi descarcat aici.

 

 Datele istorice folosite în realizarea diagnosticului financiar vor fi aferente exercițiilor financiare 2009 și 2010. Implementarea investiției va fi planificată pe parcursul anului 2011. Perioada de previziune a exploatării investiției va fi 2012 (anul 1 de exploatare) - 2016 (anul 5 de exploatare).

 

Previziunea in scenariul "fara investitie"

 

1. Folosind formularele de bilanț contabil  și cont de profit și pierdere pus la dispoziție în format xls, începeți prin a introduce datele aferente ultimului exercițiu financiar încheiat (2010).

 

2. Estimați cifra de afaceri aferentă anului 2011

 

În funcție de obiectul de activitate al întreprinderii, veți putea găsi în contul de profit și pierdere din 2010 atât venituri de natura producției vândute, cât și venituri din vanzarea mărfurilor. Estimarea va putea fi realizată separat pentru cele 2 categorii de venituri (componente ale cifrei de afaceri). În măsura în care există informații, cele 2 categorii de venituri pot fi mai departe descompuse (pe produse, puncte de desfacere, piețe, etc.). Dacă există informații concludente cu privire la o anumită evoluție viitoare a componentelor cifrei de afaceri, acestea pot fi folosite în fundamentarea previziunilor cifrei de afaceri. Totuși, scopul proiectului nu este reprezentat elaborarea analitică a previziunilor, astfel încât, în lipsa unor astfel de informații, cifra de afaceri poate fi estimată pentru 2011 pe baza unui trend ușor crescător (un ritm de creștere de aprox. 2-3%).  Previziunea nu reprezintă o simplă ”ghicire” a veniturilor obținute din vânzări de către întreprindere, ci o planificare a acestor venituri bazată pe estimarea comportamentului factorilor aflați în afara controlului întreprinderii și programarea punerii în practică a unor decizii manageriale cu privire la factorii controlabili. În aceste condiții, în lipsa altor informații, putem considera că factorii incontrolabili se mențin la starea din 2010, întreprinderea putând să își propună unele măsuri de creștere sensibilă a volumului de activitate (astfel de măsuri ar fi de așteptat pentru o întreprindere care are ca obiectiv maximizarea profitului). În condițiile în care o creștere a cifrei de afaceri nu ar fi posibilă cu capacitățile de producție existente (informație care ar trebui să rezulte din capitolul de diagnostic), vă recomand să planificați o menținere a volumului de activitate la nivelul anului 2010 în scenariul ”fără investiție”.

 

3. Estimarea Cheltuielilor de exploatare

 

După estimarea cifrei de afaceri aferentă anului 2011 se va trece la estimarea cheltuielilor de exploatare. În acest scop, este necesar ca în prealabil (la nivelul capitolului de diagnostic) să fie realizată o structurare a cheltuielilor de exploatare din 2010 după comportamentul acestora în raport cu volumul de activitate (în cheltuieli fixe și cheltuielil variabile).

Cheltuielile fixe vor fi menținute în 2011 la nivelul înregistrat în anul 2010. Excepții pot fi făcute de la această regulă pe baza unor ipoteze clar definite (spre exemplu, se modifică în 2011 cota de impozitare a terenurilor, motiv pentru care se vor modifica față de 2010 cheltuielile cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate).

Cheltuielile variabile vor fi estimate pe baza unei relații de proporționalitate cu cifra de afaceri (pornind de la nivelul din 2010). În măsura în care există mai multe informații, unele cheltuieli variabile pot fi estimate pe seama asocierii cu veniturile din producția vândută, iar altele pe baza asocierii cu veniturile din vânzarea de mărfuri (ar fi cazul cheltuielilor privind mărfurile).

 

4. Estimarea Veniturilor financiare

 

Previziunea va fi realizată în prețuri constante (decembrie 2010), ceea ce înseamnă că nu vor fi avute în vedere fluctuații ale cursurilor valutare sau creșteri inflaționiste ale prețurilor de aprovizionare sau de vânzare. În aceste condiții, nu vor fi estimate venituri din diferențe de curs valutar (secțiunea ”Alte venituri financiare”), chiar dacă astfel de venituri au existat în 2010.

Dacă au existat în 2010 venituri din participații, nivelul din 2010 poate fi previzionat pentru 2011, în lipsa altor informații concludente (o abordare mai realistă ar putea avea în vedere previzionarea completă a activității întreprinderilor în cadrul cărora se dețin participații, ceea ce ar depăși însă scopurile proiectului).

Veniturile din dobânzi pot fi estimate prin aplicarea unei rate a dobânzii de aprox. 0,10% (dobânda la cont curent) la soldul disponibilităților din bilanțul aferent anului anterior. La valori mici, ele pot fi ignorate.

 

5. Estimarea cheltuielilor financiare

 

În măsura în care întreprinderea a dispus în 2010 de surse de finanțare purtătoare de dobândă (credite bancare, contracte de leasing financiar), se va impune estimarea graficelor de rambursare ale acestora.   În conformitate cu aceste grafice de rambursare vor fi previzionate atât cheltuielile cu dobânda (dacă nu se cunoasc ratele reale ale dobânzii, poate fi folosită o rată medie - aprox. 10% - 14%), cât și soldul la final de exercițiu financiar (care va fi înregistrat în bilanț).

Nu se vor estima cheltuieli cu diferențe de  curs valutar, pe considerentele deja precizate.

 

6. Estimarea cheltuielii cu impozitul pe profit

 

Nu se estimează venituri și cheltuieli extraordinare. Impozitul pe profit se va calcula în mod simplificat prin aplicarea cotei de 16% la valoarea profitului brut estimat.

 

7. Estimarea Capitalurilor proprii din bilant

 

Rezultatul exercitiului financiar este preluat din contul de profit și pierdere estimat. Rezultatul reportat aferent anului 2011 va fi egal cu cel din 2010, la care se adaugă profitul (sau se scade pierderea) obținut în 2010. Nu se va avea în vedere repartizarea rezultatului sub formă de dividende pe întreaga perioadă de previziune.

Ca principiu, capitalul social și rezervele vpr fi menținute la nivelul din 2010. Totuși, dacă o eventuală creștere a necesarului de fond de rulment o impune, vor fi avute în vedere aporturi la capitalul social.

 

8. Estimarea activelor imobilizate

 

Valoarile imobilizărilor corporale și necorporale  vor fi diminuate pe seama amortizării programate pentru 2011. Se va considera că metoda de amortizare este cea liniară pentru toate aceste imobilizări. În lipsa unor informații mai detaliate, poate fi aproximată o durată de amortizare rămasă. Cheltuielile cu amortizarea anuale se estimează prin divizarea valorii rămase de amortizat cu durata de amortizare rămasă. Se impune corelarea rezultatelor cu cheltuielile cu amortizarea estimate anterior la nivelul contului de profit și pierdere.

Imobilizările financiare se previzionează diferit, în funcție de natura lor. Dacă este vorba despre participații în capitalul social al altor întreprinderi, vom păstra valoarea lor din 2010 (nu previzionăm nici lichidarea lor, dar nici investiții suplimentare în astfel de active, decât dacă se dispune de date clare în acest sens). Dacă este vorba de garanții de bună execuție, valoarea lor va fi estimată pe principii de proporționalitate cu cifra de afaceri.

 

9. Estimarea stocurilor

 

Valoarea stocurilor va fi estimată corelat cu nivelul cifrei de afaceri, pe principiul că la o anumită eficiență a gestiunii stocurilor, necesarul de stocuri impus de un anumit volum de activitate poate fi determinat. Poate fi folosit modelul de estimare a stocurilor discutat în timpul semestrului (și cuprins în fișierul xls de mai sus). Durata de rotație a stocurilor va fi păstrată la nivelul din 2010, în lipsa unor informații coerente cu privire la o eventuală modificare a ei.

 

10. Estimarea creanțelor față de clienți

 

- similar cu modul de estimare a stocurilor.

 

11. Estimarea datoriilor față de furnizori

 

- idem stocuri și creanțe față de clienți.

 

Probabil că întreprinderea va înregistra în 2010 și alte creanțe decât cele față de clienți, respectiv alte datorii de exploatare pe termen scurt decât cele față de furnizori. Pentru simplificare, pot fi estimate și acestea pe baza ciferi de afaceri și a vitezei de rotație.

 

12. Estimarea datoriilor pe termen lung

 

Pentru datoriile financiare, estimarea se realizeaza în concordanță cu graficele d e rambursare. Dacă există datorii non-financiare pe termen mai mare de 1 an, se impune o investigare a naturii acestora (la nivel de diagnostic) pentru a putea decide asupra modului de previzionare.

 

13. Estimarea datoriilor financiare pe termen scurt

 

Ratele scadente aferente datoriilor financiare pe termen lung se estimează pe baza graficelor de rambursare. Soldurile liniilor de credit pot fi estimate proporțional cu cifra de afaceri sau corelat cu necesarul de fond de rulment și fondul de rulment.

 

14. Estimarea disponibilităților bănești

 

Soldul acestora se estimează în mod normal pe baza fluxurilor de numerar estimate. Pentru simplificare, vom compara pasivul estimat cu activele non-financiare estimate (Ai + St + Cr). În măsura în care pasivele sunt superioare, diferența ar trebui trecută la disponibilități (asigurându-se egalitatea bilanțieră). În paralel, ar trebui să calculăm un necesar de disponibilități. În acest sens, vă propun să avem în vedere o lichiditate imediată de 0,2 (foaia de calcul ”active”, rândul 40). Dacă disponibilitățile asigurate prin pasivele deja disponibile îndeplinesc condiția Li=0,2, valoarea lor poate fi păstrată. Dacă diferența dintre pasive și activele non-financiare nu este suficient de mare pentru ca Li=0,2 (diferența poate fi chiar negativă), se vor prevedea aporturi la capitalul social astfel încât condiția Li=0,2 să fie îndeplinită.

 

15. Estimarea tabloului de fluxuri de numerar operaționale

 

Se va folosi modelul simplificat, prezentat în secțiunea ”Investiții / Construcție FNO”.

 

16. Estimarea pentru perioada 2012 - 2016

 

În scenariul ”fără investiție” - similar cu modul de estimare a situațiilor financiare aferente anului 2011.

 

Estimarea în scenariul ”cu investiție”

 

Estimările pentru vor pleca de la situațiile financiare estimate pentru în scenariul ”fără investiție”. Înainte de a începe, se recomandă realizarea unei copii a fișierului xls cu estimările în scenariul ”fără investiție”. Pe această copie se vor aduce ajustări pentru a ajunge la estimarea în scenariul ”cu investiție”. 

Se începe prin adăugarea în bilanțul pentru 2011 a componentelor investiționale (probabil la imobilizări corporale, fcț. de natura lor). În continuare, vor fi adăugate în pasivul bilanțier sursele de finanțare prevăzute pentru realizarea investiției. Dacă sursele au fost prevăzute la o valoare egală cu cea a investiției, egalitatea bilanțieră aproape că ar trebui să se mențină. Egalitatea nu se va menține în măsura în care apar diferențe în valoarea veniturilor sau valoarea cheltuielilor (față de scenariul ”fără investiție”, în care veți fi ajuns la egalitate în prealabil copierii fișierului). Modificări în valoarea veniturilor pentru 2011 (anul de implementare) nu ar trebui prevăzute (dar o puteți face argumentat: spre exemplu, implementarea investiției ar putea întrerupe temporar activitatea de exploatare).

Cheltuielile ar putea spori pe baza cheltuielilor cu dobânda, în condițiile în care finanțarea investiției este realizată parțial din credite bancare. Dacă aveți în vedere aceste ipoteze, probabil rezultatul exercițiului pentru 2011 va fi mai mic în scenariul ”cu investiție” (datorită cheltuielilor mai mari cu dobânda). Capitalul propriu din pasivul bilanțier aferent anului 2011 va fi afectat în consecință, generându-se inegalitate bilanțieră. Desigur, inegalitatea apare ca urmare a faptului că parcurgând acești pași veți fi prevăzut trecerea pe cheltuieli a dobânzii (cu impact de diminuare a capitalului propriu și pe această cale a pasivului), fără a prevedea plata lor (care va implica diminuarea disponibilităților din activ). Pentru corectare ar trebui prin urmare avută în vedere diminuarea disponibilităților cu valoarea dobânzii x (1-16%). În măsura în care disponibilitățile nu sunt suficiente pentru plata dobânzii, puteți avea în vedere aporturi suplimentare la capitalul social.

Pentru perioada 2012 - 2016 se estimează cifra de afaceri în scenariul ”cu investiție”. Corelat cu aceasta se estimează cheltuielile de exploatare. Se pornește în acest sens de la comportamentul lor în 2010 - 2011, dar se fac ajustări acolo unde se consideră că operaționalizarea investiției aduce modificări. Toate ipotezele avute în vedere vor fi prezentate clar.

În estimarea stocurilor, creanțelor și datoriilor de exploatare pe termen scurt se va ține cont de cifra de afaceri planificată. Duratele de rotație estimate se vor baza pe cele din trecut, dar vor fi aduse ajustări la acestea dacă operaționalizarea investiției implică astfel de ajustări.

Soldul unui eventual credit bancar folosit pentru finanțarea investiției va fi estimat pe bază de grafic de rambursare.

Tabloul de fluxuri de numerar va fi estimat în formatul simplifiact furnizat, pornind de la datele estimate la nivel de bilanț și cont de profit și pierdere.

 

Estimarea fluxurilor de numerar operaționale generate de exploatare investiției

 

Fluxurile de numerar operaționale aferente investiției vor fi determinate incremental, ca diferență între fluxurile de numerar operaționale generate în scenariul ”cu investiție” și fluxurile de numerar generate în scenariul ”fără investiție”. Aceste fluxuri de numerar vor fi folosite în analiza fezabilității investiției. 

 

 

 
POS DRU DMI 5.1 PDF Imprimare Email

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.1

„Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

 

 

Depunere proiecte: 03 decembrie 2014 - 09 ianuarie 2015

 

Obiective operaţionale ale DMI 5.1:

· Atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii, în vederea obţinerii unei rate cât mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii;

· Reducerea şomajului de lungă durată prin acţiuni preventive şi corective;

· Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive.

 

Beneficiari eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, beneficiarii/partenerii eligibili sunt:

1. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi1;

2. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi2;

3. Camere de Comerţ şi Industrie;

4. Întreprinderi, indiferent de natura capitalului şi forma de organizare;

5. ONG-uri ;

6. Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);

7. Patronate şi organizaţii sindicale;

Valoarea totală eligibilă a proiectelor va fi cuprinsă între:

- minim 500.000 euro

- maxim 2.000.000 euro

 

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minim 6 luni şi maxim 10 luni.

Activităţile proiectului trebuie să fie implementate la nivel multiregional, în minimum 2 regiuni de implementare din zone foste industrializate.

 

Membrii grupului tința trebuie sa aiba domiciliul/ resedinta in regiunile de implementare.

 

Grupul țintă al proiectului va fi de minimum 150 persoane.

Grupul tinta eligibil va fi format din persoane care au domiciliul/reședința în zone fost industrializate și aparţin uneia din următoarele categorii:

  1. oPersoane inactive
  2. oPersoane aflate în căutarea unui loc de muncă
  3. oSomeri

 

 În cadrul categoriei de someri o atentie deosebită se acordă următoarelor categorii:

- Someri tineri, cu vârsta între 16-24 de ani;

- Someri peste 45 ani;

- Someri de lungă durată, tineri si adulti (tineri someri, 16-24 ani, după sase luni de la

intrarea în somaj si adulti someri, 25-64 ani, după o perioadă de peste 12 luni).

 

Grupul tintă NU poate include persoane care au statutul de angajati.

În cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor fi promovate intervenţiile integrate, care prevăd implementarea mai multor activităţi eligibile (precum informare şi consiliere profesională, asistenţă în planificarea carierei şi căutarea unui loc de muncă, programe de formare profesională, formare la locul de muncă, programe locale de ocupare în lucrări comunitare etc.). Participarea grupurilor ţintă la programele de formare profesională se va realiza numai în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.

 

Activitățile proiectului pot include:

-  -  Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională şi plasare la locul de muncă

- Â-  Activități de formare profesională, care trebuie să implice minim 150 de cursanți.

-  -  Activități de stimulare a mobilității geografice.

- Â-  Asistență pentru începerea unei afaceri.

 

Participarea grupurilor tintă la programele de formare profesională se va realiza numai în urma activitătii de informare si consiliere profesională sau de mediere pe piata muncii. Aceste activitati se vor desfasura numai în conformitate cu prevederile HG nr. 277 din 21 martie 2002.

Entitatea responsabilă cu furnizarea serviciilor de formare profesională =

o furnizor autorizat de formare profesională în baza legii 375/2002

sau

o furnizor autorizat de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă acreditat în baza HG 277/2002.

Cursurile de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare organizate se vor finaliza cu certificate de calificare / certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional (OG 129/2000).

 

Indicatori:

 

(a) Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate: minimum 50 persoane, din care:

- femei (minimum 47%)

- tineri (minimum 25%)

Acest indicator este obligatoriu. Va fi exprimat ca valoare absolută. Pentru punctaj maxim => minim 61 de şomeri de lungă durată participanţi la programe integrate.

 

(b) Indicatori de rezultat (result):

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi: minimum 60%.

Acest indicator este obligatoriu. Va fi exprimat ca procent.

 

(a) Indicatori de rezultat (result):

- Număr de participanti la instruire: minimum 80% din numărul total aferent grupului ţintă. Acest indicator este obligatoriu. Va fi exprimat in valoare absolută, nu ca procent. Pentru punctaj maxim => minim 90%.

- Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – minimum 5% din valoarea indicatorului suplimentar „Număr de participanti la instruire”. Acest indicator este obligatoriu. Va fi exprimat ca valoare absolută. Pentru punctaj maxim => minim 7%.

 
Activități mentorat februarie 2015 PDF Imprimare Email

Pentru intalnirile individuale din cadrul proiectului ”Începe o carieră de succes”, avem in februarie cateva alternative:

1. Vineri, 20 februarie, 12:00 - 13:00, sala M20.

2. Vineri, 20 februarie, 13:00 - 14:00, sala M20.

3. Vineri, 20 februarie, 14:00 - 15:00, sala M20.

4. Vineri, 20 februarie, 15:00 - 16:00, sala M20.

5. Vineri, 27 februarie, 15:00 - 16:00, sala 308.

6. Vineri, 27 februarie, 16:00 - 17:00, sala 308.

 

Postați vă rog numele, ziua și intervalului orar, având în vedere (urmărind postările anterioare) să nu existe mai multe persoane programate pentru același interval orar.

 

In data de 27 februarie, ora 13:00, ne intalnim oricum cu totii in sala 308 FEAA in cadrul unei sedinte de grup. Scopul principal va fi acela de a discuta organizarea activitatilor pentru semestrul 2 (inclusiv practica, vizite in intreprinderi si prelegerile cu reprezentanti ai mediului de afaceri local).

 

Daniel Brindescu

 
Activități mentorat PDF Imprimare Email

Pentru echipa din cadrul proiectului ”Începe o carieră de succes”: ar fi necesară organizarea unor întâlniri în cursul acestei săptămâni (12 - 16 ianuarie 2015) în vederea conturării planului individual de dezvoltare a carierei. Pentru a lucra eficient, probabil că ar fi bine să nu veniți mai mai mult de 3 persoane în același timp. În vederea programării întâlnirilor, rămâne ca fiecare să posteze mai jos sub formă de comentarii intervalul orar în care poate participa. Alternativele ar fi următoarele:

1. Marți, 14:00 - 15:00, sala M20.

2. Marți, 15:00 - 16:00, sala M20.

3. Miercuri, 11:00 - 12:00, sala M20.

4. Miercuri, 12:00 - 13:00, sala M20.

5. Miercuri, 14:00 - 15:00, sala M20.

6. Miercuri, 15:00 - 16:00, sala M20.

7. Joi, 14:00 - 15:00, sala P02, după prelegerea săptămânală cu mediul de afaceri.

8. Joi, 15:00 - 16:00, sala P02.

9. Vineri, 09:00 - 10:00, sala M20.

10. Vineri, 10:00 - 11:00, sala M20.

11. Vineri, 11:00 - 12:00, sala M20.

12. Vineri, 12:00 - 13:00, sala M20.

13. Vineri, 13:00 - 14:00, sala M20.

Postați vă rog numele și numărul intervalului orar (de la 1 la 13), având în vedere (urmărind postările anterioare) să nu existe mai mult de 3 persoane programate pentru același interval orar.

 
<< Început < Anterior 1 2 3 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 3
© 2008-2011 levier.ro
elektrik