Masura 123 PDF Imprimare Email

   

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 123 sunt persoane fizice autorizate şi persoane juridice înregistrate în baza legislaţiei din România ca micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii.

 

Obiectiv general: creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere, prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie.

 

Obiectivele specifice ale măsurii:

 

1. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere competitive;

 

2. Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a produselor obţinute;

 

3. Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole;

 

4. Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum şi a eficienţei economice a activităţii microîntreprinderilor, prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de prelucrare.

 

Obiective tehnice:

 

a) Îmbunătăţirea şi optimizarea fluxurilor de producţie, prelucrare şi marketing a produselor agricole şi forestiere (de exemplu: creşterea randamentului de procesare);

 

b) Crearea şi/ sau modernizarea reţelelor locale de colectare, a capacităţilor de recepţionare, depozitare, condiţionare, sortare şi ambalare a produselor agricole şi forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de păstrare, creşterea calităţii produselor);

 

c) Introducerea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse, care să satisfacă diferitele cerinţe ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de produse);

 

d) Îmbunătăţirea producţiei, procesării şi marketingului produselor cu standarde de calitate superioare, inclusiv produsele ecologice;

 

e) Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing (de exemplu: creşterea siguranţei alimentare).

 

Obiective economico – financiare:

 

a) Reducerea costurilor de producţie;

 

b) Creşterea valorii adăugate brute a întreprinderii;

 

c) Creşterea eficienţei utilizării resurselor de producţie;

 

d) Îmbunătăţirea cooperării orizontale între procesatori, unităţile care furnizează materii prime şi sectorul de desfacere;

 

e) Creşterea viabilităţii economice.

 

Obiective de mediu şi de siguranţă alimentară:

 

a) Reducerea emisiilor poluante şi a deşeurilor în scopul protecţiei mediului (de exemplu: conformitatea cu nivelul stabilit prin normele de mediu);

 

b) Creşterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile ;

 

c) Îmbunătăţirea siguranţei la locul de muncă şi a condiţiilor de igienă în producţie;

 

d) Îmbunătăţirea calităţii produselor prelucrate şi a calităţii produselor alimentare cu respectarea cerinţelor de siguranţă alimentară precum şi a trasabilităţii (de exemplu: investiţii pentru implementarea sistemului de management al calităţii ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001 inclusiv sistemele bazate pe IT etc.).

 

 

Investiţii eligibile

 

a) Construcţii noi şi/ sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;

 

b) Construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;

 

c) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare;

 

d) Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;

 

e) Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

 

f) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie şi, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

 

g) Organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

 

h) Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

 

i) Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);

 

j) Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

 

 

Investiţii şi costuri neeligibile:

 

1. Construcţia sau modernizarea locuinţei şi sediilor sociale;

 

2. Achiziţionarea de bunuri second-hand;

 

3. Achiziţionarea de teren;

 

4. TVA, cu excepţia TVA-ului nerecuperabil în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;

 

5. Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;

 

6. Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;

 

7. Costuri privind contribuţia în natură;

 

8. Costuri privind promovarea produselor pe piaţa internă prin expoziţii, reclame şi publicitate;

 

9. Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;

 

10. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.;

 

11. Cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia costurilor generale ale proiectului reprezentate de costurile necesare pentru pregătirea implementării proiectului şi care constau în onorarii/ tarife pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor.

 

12. Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane;

 

13. Investiţiile realizate în cadrul schemelor de sprijin prevăzute la Art. 2 (2) din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006;

 

14. Investiţiile realizate de către organizaţiile de producători din sectorul legume fructe care beneficiază de sprijin prin Organizarea Comună de Piaţă.

 

Finantare

 

Prin Măsura 123 se pot acorda beneficiarilor eligibili şi selectaţi fonduri nerambursabile în procent de până la 50%, fondurile acordate reprezentând cofinanţarea publică (raportată la valoarea totală eligibilă a proiectului) la care trebuie să se adauge cofinanţarea privată.

Cuantumul sprijinului şi plafoanele maxime ale cofinanţării publice pentru un proiect sunt următoarele:

 

Pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu un plafon maxim al sprijinului

public nerambursabil de 2.000.000 Euro/ proiect. Pentru investiţiile care aparţin unei forme asociative şi care deservesc membrii acesteia – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 3.000.000 Euro/ proiect.

o Intensitatea sprijinului pentru Regiunea de Dezvoltare 8 Bucureşti – Ilfov se limitează la 40% din valoarea eligibilă în conformitate cu art. 28(3) din Regulamentul 1698/2005 şi cu Harta de Ajutor Regional.

 

 

Pentru alte întreprinderi – cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibilă a proiectului, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect.

o Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de Dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov se limitează la 20% din valoarea eligibilă a proiectului (conform art. 28(3) din Reg. 1698/2005).

 

 

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 123 este de 5.000 de Euro – această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

 

Add comment


Security code
Refresh

© 2008-2011 levier.ro
elektrik