Masura 312 PDF Imprimare Email

 

A. Beneficiarii eligibili:

-          Micro-întreprinderile (intreprinderi având mai puţin de 10 angajaţi şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei) existente cât şi cele nou înfiinţate din sectoarele non-agricole în spatiul rural;  

-          Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi.

 

B. Obiectiv general: dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

 

C. Obiective specifice:

1.Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;

2.Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole;

3.Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi.

 

D. Obiective operaţionale:

1. Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spaţiul rural;

2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate în special de către tineri şi femei;

3. Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;

4. Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

 

E. Investiţii şi cheltuieli eligibile

 

a) Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv – pentru efectuarea activităţii vizate de proiect- precum şi construcţia de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora);

b) Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora; 

c) Costurile generale legate de întocmirea proiectului.

 

F. Domenii în care investitiile pot fi realizate 

1. Investiţii în activităţi non-agricole productive:

 Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);

 1. Activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex.: mobilă);
 2. Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

 2. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).

 

3. Servicii pentru populaţia rurală:

a. Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;

b. Servicii de conectare şi difuzare internet;

c. Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare;

d. Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.

 

4. Investiţii în producerea de energie regenerabilă

- Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

Este permisă achiziţionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizează energia solară, eoliană, hidraulică, geotermică numai în scopul desfăşurării activităţii economice pentru care beneficiarul este/ va fi autorizat.

 

G. Domenii nevizate prin masura 312:

 

 • Activităţi sprijinite prin măsurile Axei 1 şi Axei 2 ale PNDR;
 • Fabricarea băuturilor alcoolice şi a berii;
 • Fabricarea produselor din tutun;
 • Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • Baterea monedelor;
 • Activităţi de turism şi recreaţionale legate de activitatea turistică;
 • Acţiuni exclusiv de comerţ şi intermedieri comerciale, cu excepţia vânzării de produse obţinute din propriul proces productiv;
 • Intermedieri financiare;
 • Tranzacţii imobiliare;
 • Cercetare-dezvoltare;
 • Administraţie publică şi apărare;
 • Asigurări sociale din sistemul public;
 • Jocurile de noroc şi pariurile precum şi activităţile recreative legate de acestea;
 • Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale;
 • Activităţi de pescuit şi/ sau acvacultură;
 • Investiţii legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de cherestea;
 • Activităţi în industria extractivă de produse energetice;
 • Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principală, în scopul vânzării;
 • Activităţi de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obţinute din acestea şi a combustibililor nucleari;
 • Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din grupa B şi natural din spaţiul rural.

 H. Cheltuieli neeligibile

 

 • Impozite şi taxe fiscale;
 • Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
 • Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;
 • Cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second – hand;
 • Achiziţionarea de teren/ clădiri;
 • Achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele terţilor şi de mijloace de transport pentru persoane, ca şi activitate principală, prevăzută prin proiectul pentru care se solicită sprijin;
 • Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal;
 • TVA, cu excepţia TVA nedeductibila, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
 • TVA este o cheltuială eligibilă din FEADR pentru persoana impozabilă (persoana fizică, grupul de persoane, instituţia publică, persoana juridică, precum şi orice entitate capabilă să desfăşoare o activitate economică) care indeplineşte cumulativ condiţiile:
 1. nu este înregistrată în scopuri de TVA (pătitor de TVA);
 2. TVA este nerecuperabilă;
 3. este suportat în mod real şi definitiv de către aceasta (nu recuperează TVA de la bugetul de stat sau din alte surse).  
 • Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
 • Contribuţia în natură;
 • Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.
 • Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi a Studiilor de Fezabilitate;
 • Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

 I. Finanțare 

Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:

 • 50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
 • 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;
 • 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi.  

Valoarea maximă a sprijinului:

 

 • 50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoană fizică autorizată, întreprindere familială precum şi persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere familială;
 • 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;
 • 200.000 Euro/ proiect pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative mesteşugăreşti de gradul I, societăţi cooperative de consum de gradul I, societăţi comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca întreprindere individuală.  

Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu depăşeşte 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activităţile din sectorul transportului rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali

 Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 Euro.

 

 

Add comment


Security code
Refresh

© 2008-2011 levier.ro
elektrik