Masura 322 PDF Imprimare Email

 

A. Beneficiari eligibili

 • Comunele
 • Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare
 • ONG-uri
 • Asezaminte culturale
 • Institutii de cult
 • Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local

 

B. Obiective

a. Îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural;

b. Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala;

c. Cresterea numarului de sate renovate;

d. Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite.

 

C. Cheltuielil eligibile

 

1. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza:

 • Înfiintarea de drumuri noi, extinderea si îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei) ce apartin proprietatii publice a unitatii administrative (comuna) pe teritoriul careia se afla, asa cum sunt definite si clasificate în conformitate cu legislatia nationala în vigoare;
 • Prima înfiintare, extinderea si îmbunatatirea retelei publice de apa (captare, statii de tratare, alimentare) pentru localitatile rurale având sub 10.000 populatie echivalenta
 • Prima înfiintare, extinderea si îmbunatatirea retelei publice de apa uzata (canalizare, statii de epurare) pentru localitatile rurale având sub 10.000 populatie echivalenta
 • Prima înfiintare si extindere a retelei publice de joasa tensiune si/sau a retelei publice de iluminat;
 • Prima înfiintare si extinderea retelei publice locale de alimentare cu gaz catre alte localitati rurale sau catre zone rurale care nu sunt conectate la retea
 • Investitii în statii de transfer pentru deseuri si dotarea cu echipamente de gestionare a deseurilor.

 

2. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala:

 • Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc);
 • Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri etc.);
 • Investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte;
 • componenta a unui proiect integrat (în situatia în care este vorba de un proiect de renovare a unei cladiri publice);
 • Prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii (crese conform legii 263/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea creselor si alte centre de asigurare a serviciilor sociale conform OG 68/2003 privind serviciile sociale), batrâni si persoane cu nevoi speciale (conform OG 68/2003 privind serviciile sociale);
 • Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
 • Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala în zonele unde o astfel de investitie nu este atractiva pentru companiile private dar care este indispensabila pentru comunitate si vine în sprijinul rezolvarii unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de statii de autobuz;
 • Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, întretinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investitia initiala pentru înfiintarea serviciului;
 • Investitii de renovare, modernizarea (a se vedea definitia modernizarii din capitolul 4.3 „Dictionar”) si dotarea aferenta a asezamintelor culturale.

 

3. Pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural:

 • Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.);
 • Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural (ex. vitrine, postamente, sisteme de alarma etc.).

4. Costurile generale legate de întocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente, sunt eligibile în limita a:

- maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului, în cazul în care proiectul prevede

constructii;

- maxim 5% din valoarea eligibila a proiectului, în cazul în care proiectul nu prevede constructii.

 

D. Investitii si cheltuieli neeligibile

 • Cumpararea de teren si/sau de imobile;
 • Impozite si taxe fiscale;
 • Costuri operationale inclusiv costuri de întretinere si chirie;
 • Comisioane bancare, costurile garantiilor, cheltuieli de înfiintare si cheltuieli similare;
 • Achizitionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu exceptia celor care au ca obiectiv obtinerea caracterului traditional autentic;
 • TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decât persoanele scutite de plata impozitului, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
 • Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
 • Contributia în natura;
 • Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.;
 • Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate;
 • Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;
 • Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
 • Achizitia de mijloace de transport rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport în numele tertilor;
 • Proiectele de utilitate publica care nu respecta normele privind calitatea în constructii si nu sunt conforme cu normativele de proiectare;
 • Investitii care fac obiectul Masurii 125 din Axa 1 a PNDR (drumurile de acces la ferma si cele de exploatatie forestiera);
 • Investitiile privind infrastructura de apa/apa uzata pentru localitatile rurale care intra sub incidenta proiectelor regionale finantate prin POS Mediu pe baza Master Planurilor Regionale;
 • Drumurile judetene, nationale si reteaua TEN-T;
 • Renovarea si constructia de scoli, dispensare si spitale;
 • Investitiile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO si national;
 • Constructia de asezaminte culturale noi.

 

E. Finantare

 

a) 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit, dar valoarea totala eligibila a proiectului nu poate depasi:

 • 1 milion Euro/proiect individual în cazul unui proiect de investitii în infrastructura de baza al carui beneficiar este un Consiliu Local;
 • 3 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect individual de investitii în infrastructura de baza al carui beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara;
 • 2,5 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este un Consiliu Local;
 • 6 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara;
 • 500.000 Euro/proiect individual sau proiecte integrate pentru celelalte tipuri de actiuni vizate de aceasta masura, altele decât cele mai sus mentionate.

 

b) de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. Volumul sprijinului nu poate depasi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de minimum 3 ani fiscali conform regulii „de minimis" stipulata în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 322 este de 5.000 de Euro – aceasta suma reprezentând valoarea totala eligibila a proiectului.

 

Comments 

 
0 #1 Vicky 2017-04-19 16:46
Incredible points. Great arguments. Keep up the good effort.


Visit my blog; school tips for parents: http://studytip.eu/
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

© 2008-2011 levier.ro
elektrik